سکای نيوز: ټوېټر کې د (fleets) په نوم نوې ځانګړنه 

ټوېټر او سلمان خان 

پر ځوانانو د ټولنیزو رسنیو اغېزې