مونږ یې د رقابت یا سیالۍ له پاره روزلي یو

بل واده    

مونږ چې واړه وو کله

هېڅکله مه تسلیمېږه 

هېڅکله مه تسلیمېږه- دويمه برخه

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د بریا غښتلې څانګې

د کرونا نه وروسته نړۍ 

ناسم دودونه کۀ د زهرو جام!

د ټولنــې ناسم دودونه

زما ملګري ته لیک

اګاهي ‎

ټولنیز اداب؛ واړې خو ارزښتمنې چارې

تر واده وروسته د بریالي ژوند راز

د زړۀ خبرې

د ټولنې د پرمختګ مهم پړاونه

د ماضي په اندېښنو کې ‎

که چېرته خو ندونه نه وای

که هر تربور داسې وی

د ړندو مشرانو قضاوت

د ژوند شېبې ‎

قفس

تېر ترخه یادونه څه ډول هېر کړو؟

بدلون

ښځې ولې د سړیو په نسبت ډېرې پوښتنې کوي؟

لوړې ژورې ‎

نا هیلیتوب یوه انسان ته څه زیان لري؟   

 زه له خپل سیوري هم ویره لرم!!!

ځان ځاني (ادبي ټوټه)

محیط او چاپیریال پر یوه انسان څه اغېزې لري؟

ښه او خوشحاله ګډ ژوند وکړئ!

ښه او خوشحاله ګډ ژوند وکړئ!

ما زده  کړل  

غواړئ چې پښېمان نه‌شئ؟

همدا اوس په بشپړ ډول ژوند وکړئ  

د ژوند د معما پنځه لویې برخې (د کتاب لنډیز)

په بشریت کې د ژوند لار

دستان كوچك 

ژوند او هېله