مونږ یې د رقابت یا سیالۍ له پاره روزلي یو

بل واده    

مونږ چې واړه وو کله

هېڅکله مه تسلیمېږه 

هېڅکله مه تسلیمېږه- دويمه برخه

د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د بریا غښتلې څانګې

د کرونا نه وروسته نړۍ 

ناسم دودونه کۀ د زهرو جام!

د ټولنــې ناسم دودونه

زما ملګري ته لیک

اګاهي ‎

ټولنیز اداب؛ واړې خو ارزښتمنې چارې

تر واده وروسته د بریالي ژوند راز

د زړۀ خبرې

د ټولنې د پرمختګ مهم پړاونه

د ماضي په اندېښنو کې ‎

که چېرته خو ندونه نه وای

که هر تربور داسې وی

د ړندو مشرانو قضاوت

د ژوند شېبې ‎