عطا او  قانوني د جمعه خان همدرد لېدو ته ورغلي 

هڅې باید د مرکزي حکومت پر محور راټولې وي