د نړۍ ستر شل دينونه؛ ولسي يا عاميانه دين

د افغانستان يوازېني (يهود) وګړي هېواد پرېښود