نامالومو وسله والو ۹ نشه یي وژلي

د وخت انتقام

د لوټمارانو محاکمه