څه ډول پر ځان باور زيات کړو؟

ډار یا ویره څه ته؟ ډولونه او پرې برلاسي کېدل