د (Windows 7) کارونکو ته د مايکروسافټ خبرداری 

وېنډوز عامل سيسټم پنځه دېرش کلن شو