صديق صديقي: مبارک دې وي؛ جمهوريت وګټله 

محمد حنيف اتمر ولسمشر غني ته تبريکي ويلي