امریکا کاڼی ګوزار کړي نور لاس شاته نیسي

د ټرمپ ګواښ: چين سره اړيکې ختموم