ولسمشره! ته په ځواب راکولو مجبور يې

د جنوبي ویتنام وروستۍ ولسمشر

کار عملی پروژه کاسا 1000 آغاز شد

جنرال خوشحال سعادت محاکمه کېږي

ولسمشر د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل

رحمت الله نبیل د عبدالله عبدالله خبرې ناسمې دي

غبرګې لوړې؛ د معاملو ژورې

ولس په تنور کې او ولسمشر د فيل په غوږ کې