نوې مقررۍ او پخوانۍ څېرې!

 کاواکه حکومت او د کمر پر غاړه ولاړه کابينه