د نارمل جنین نښې مور بطن کې

څوک چې ډنګر دي دا مطلب حتمن ووایئ