کرونا مرګونې ده، له ګوره کور ښه دی

نړۍ کې د کرونا ويروس د نن ورځې وروستۍ شمېرې

افغانستان کې د کرونا ويروس وروستۍ شمېرې

نړۍ کې د کرونا ويروس وروستۍ شمېرې 

نړۍ  کې د کرونا ويروس د نن ورځې وروستۍ شمېرې