د رهبرۍ اړینې ځانګرنې - لومړۍ برخه 

د بریا غښتلې څانګې

بریاوې او ناکامۍ

‎هر څه کولی شو، خو لږ همت په کار دی

هوس