شل ستر دينونه؛ تاريخ او اصول يې؛ هندويزم

د نړۍ ستر شل دينونه؛ ولسي يا عاميانه دين