د غزني هزاره ګان: جاغوري ولسوالي دې ولايت شي 

وایي چې مړ هم زه او پړ هم زه!

سرور دانش: شهيد مزاري د ملي يووالي سمبول وو