غربته څه دې کوم؟!

کرونا ويروس چين کې ۱۷۱۶ ډاکټران نېولې دي 

بلخ کې د کرونا ويروس له امله يو کس مړ شو