غربته څه دې کوم؟!

کرونا ويروس چين کې ۱۷۱۶ ډاکټران نېولې دي 

بلخ کې د کرونا ويروس له امله يو کس مړ شو 

د حمل لرونکو ميرمنو لپاره اړينې خبرې

افغاني ټولنه کې ځيني دودونه د کرونا ملګري دي