ما ستا دمينې جګړه بايلوده

ما ستا دمينې جګړه بايلوده

لنډه کېسه(ګولۍ)

 مینه، شعر، ښځه او سیاست

د زړۀ خبـــــرې مې

غزل

د زړۀ خبرې

د ملنګ مینه