د مور دعا

ابدي مسافر

مورې ته مې ډېره پوروړې یې  

دا عادتونه مو بېخي خراب دي!

زما مظلومې مورې   

تلپاتې اتلولي  

د مور درناوی له حق نه تر شعاره

پاک شهید (لنډه کیسه)

!مور ته ډالۍ

اسلام کې د مور په اړه لس سپیڅلې خبرې