ايا غواړئ؛ په ټولنه کې ښه ملګري ولرئ؟

زما ملګري ته لیک

دا عادتونه مو بېخي خراب دي!

ملګری څوګ دی؟