د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د صلاحيتونو پرتله

ملت ته د مشرانو جرګې حساب ورکونه