دوحې ته د افغان حکومت تللی شپږ کسيز پلاوی 

د حکومت د مذاکری پر پلاوی یو یاداښت