محکمې حافظ سعید په يوولس کاله بند محکوم کړ 

 جاپان خپل يو وګړی په اعدام محکوم کړ 

د لوټمارانو محاکمه