حمد الله محب د کورنۍ جګړې د پېښدو ويلي 

محب: طالبان بشپړ واک غواړي