محقق: مجاهدينو ته د جنګ سالار ويل ظلم دی 

د پخواني شوروي ځواکونه چا له افغانستان وشړل؟

دنیا تشه ښکاري ماته

د شهنواز ټڼي او ډاکټر نجیب اختلاف

وروستۍ لارۍ ... (لنډه کيسه)

د ثور اومه او اتمه د ولسي قضاوت په محکمه کې

د ارګ لیونۍ مینه او سوله

سلیمان لایق تر ټولو ښه پرچمی 

د بلاګانو د مور څلویښتي

له افغان خاورې د شورويانو وتل 

که سوله ونشي تېر تاریخ به تکرار شي

د سقاو له خټې