افغانستان د ماشومانو لپاره خونړی هیواد ده

افغانستان کې  اووه مېلېونه ماشومان وږي دي 

نورستان کې د ښځو او ماشومانو خراب وضعیت

په  ماشونو کې (پرنفس  باور) کله  رامنځ ته کيږي؟

یوې ایرانۍ مېرمنې شپږ بچیان راوړي 

 د خپلو ماشومانو په روزنه کې دې ټکو ته پام وکړئ

څرنګه پوه شو ماشوم ډاون سنډروم لري

د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!   

ماشومان څه غواړي؟