الوتکې کې ماشوم نړۍ ته راغلی

ولې ماشومان کرونا مرض باندې لږ اخته کیږي؟

تلپاتې اتلولي  

غربت

  د افغان ماشوم!!!

یوه ماشوم ته لویه سزا!

د حمل لرونکو ميرمنو لپاره اړينې خبرې

د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!   

ماشومان څه غواړي؟