دولتي ادارو کې د ماسک اغوستل اجباري کيږي 

 د مخ د پوستکي د وچوالي له پاره دا ماسک وکاروئ