خبرتيا: روهي د روهي لېکوالانو پېژندنه خپروي 

”زماژوند، شاعري او لیکوالي“ اثر چاپ سو

د ښۀ لیک، لیکلو اصول

کاپي رایټ، که شخصیت وژنه!

  ته یې خټین، خو زه یې مرمرین تاج محل بولم