خبرتيا: روهي د روهي لېکوالانو پېژندنه خپروي 

”زماژوند، شاعري او لیکوالي“ اثر چاپ سو