بل زندان

مارشال (لنډه کيسه)

په مرۍ کې نیښتې چمبه (لنډه کیسه)

موږک (لنډه کیسه)

غربت

     له دوی مو زده کړل   (لنډه کیسه)

ميراث خور! لنډه کيسه