د كرونا وبا او د شرعي اسبابو ناسم تعبير

شک د ورځې روژه نېول  

د تراويحو لمانځه لنډ احکام

د روژه ماتي مسنونه طريقه

روژه او ګټې یې

روژه کې دا وکړئ او دا مه کوئ

رمضان مياشتې د وروستۍ لسيزې فضيلت او ځانګړنې

راځــــــئ! رب تـــــــــه وژاړو

اجـــــــــرونه (پنځلسمه او وروستۍ برخه)