زرغون فکر 

څنګه د کامیابۍ په اړه فکر وکړو!؟

څنګه د نورو ذهنونه په اسانۍ سره ولولو؟

قوم‎

عزم

ژوند يوه شيبه دی