زرغون فکر 

څنګه د کامیابۍ په اړه فکر وکړو!؟

څنګه د نورو ذهنونه په اسانۍ سره ولولو؟

قوم‎

عزم

ژوند يوه شيبه دی

خیالي نړۍ (ادبي ټوټه)

د فکر او لید لوري تقلید

د افکارو انسجام

ما زده  کړل