پاکستان کې د غنمو او بورې بحران لګېدلی 

دغنمو ولسي ښکلا