عطا محمد نور د محمد محقق کور ته ورغلی 

ولسمشر غني د اساسي قانون د تعديل فرمان ورکړی 

عطا او قانوني ټوټه شوی جمعيت سره ګنډي 

عطا او  قانوني د جمعه خان همدرد لېدو ته ورغلي 

عطا محمد نور د ولسمشر غني لېدو ته ورغلی 

رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی