مود و فیشن (طنز)

گاله گپی نیس، سر ارزن جنگ اس! (طنز)

بعضی انجو ها چه طور ایجاد می شوند؟ (طنز)

افزایش نیاز به کود کیمیاوی  (طنز)    

د غلا خاطرې (طنز)

طنز څه ته وایي؟ 

د عمومي رئیس فکري تمرکز

لندن ارماني (طنز)