رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 

د صلاح الدين رباني او سيد اکبر آغا لېدنه