رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 

د صلاح الدين رباني او سيد اکبر آغا لېدنه 

له ولسمشر غني د عطا محمد نور دوه غبرګې مننې