د كرونا وبا او د شرعي اسبابو ناسم تعبير

د سرسايي اړوند اړين احکام 

وصيت نامه

بخل/ که د بریا پر واټ  سور څراغ؟!

د هلمند د بست قاضي او د سلطان مسعود غزنوي صدقه

روژه کې نور ته د لاس نېوي څه پلان لرئ؟