د شین چای د زیانونو په اړه پوهېږی؟

 په کومو حالتونو کې باید شین چای و نه څښو؟

شین چای هره ورځ څښل دا ګټې لري