ولې د شهید اوونۍ له جنتري ووځي

پاک شهید (لنډه کیسه)