قیصاري: ډېر ژر به ټول حقایق روښانه شي

جنرال دوستم: شمال کې به طالبان نسکور کړم