فــتــنه ګر

بیتونه

وروستی یاد

غزل

سولې کله راځې؟

تصوير

غزل

ويده موسکا

خدای پاماني

د رڼا په لټه

غزل

که مو ادبي خيال پردازي خوشيږي نو ويې لولئ  

یار که اغیار؟

پسرلی

 غزل

رنګینه دنیا

غـــزل

غزل

د تاریخ پند

د دود ناخواله

سپین شعر

غزل

زه ساده ومه!

هندارې

هغه وروستۍ ورځ مې چې ولیدلې- نظم

شعر د اخلاقو او شهوت پرستۍ پر پوله!

د خپل زوړ کالج یاد

  غزل

صادق فطرت ناشناس څوګ دی؟ لنډ ژوندليک يې

هغه یوه نښه د یادیږي که نه

  بې له مینې زما پاتې شاعري ده