فــتــنه ګر

بیتونه

وروستی یاد

غزل

سولې کله راځې؟

تصوير

غزل

ويده موسکا

خدای پاماني

د رڼا په لټه

غزل

که مو ادبي خيال پردازي خوشيږي نو ويې لولئ  

یار که اغیار؟

پسرلی

 غزل

رنګینه دنیا

غـــزل

غزل