اب حیات چینه

د شاعر او لېکوال حفیظ ملیار کاري او ادبي هڅې 

شاعري که شهرت  

هندارې

نظم

شعر د اخلاقو او شهوت پرستۍ پر پوله!

  بې له مینې زما پاتې شاعري ده