د سیاسیونو لوبه او د افغانانو انديښنې

شعارونه او خبرې نه، کړنې مو سپيڅلې کړئ!

ځینې سیاسیون د سولې مخالفت کوي

د موقت حکومت ناکامه ډنډوره

تجربیات سیاسی سیاه

له عقدو ډک سیاسیون موقت حکومت غواړي

چرا حکومت موقت؟

حکومت موقت خلاف ارزش های قانونی است