د سرسايي اړوند اړين احکام 

د ﺯکاة الفطر  تعريف، حکم او حکمت