د پکتيا له زندان اووه  بنديان بريالي تښتېدلي 

هرات کې ښځينه بنديانو زندان ته اور اچولی 

بل زندان

د نړۍ تر ټولو خطرناک زندانونه

بې له دیواله زندان

څرخي پُل او بګرام زندانونو کې د بنديانو وضعيت