ښوونځی 

د ټولنــې ناسم دودونه

د مطالعې ارزښت

د کورني کتابتون اغیزې

د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ

ایا علم یوازې د روزي ګټلو وسیله ده؟ 

زما ملنګه ياره

زه ولسمشر زده کړو ته وهڅولم

د مطالعي ارزښت

ښوونځی

ښاغلو او آغلو غږ مې واورئ!

د پوهنې په بهیر کې ستونزې او حل لارې