ښوونځی 

د ټولنــې ناسم دودونه

د مطالعې ارزښت

د کورني کتابتون اغیزې

د قلم نوکه او د ټوپک شپیلۍ

ایا علم یوازې د روزي ګټلو وسیله ده؟ 

زما ملنګه ياره