آیا پوهېږی خندا په ښکلا او ارواه څه تأثیر لري

آیا جنسي اړيکه په روان او روغتیا اغېزه لري؟

که دا ناروغۍ مو لرلې انار مه خورئ!

غواړئ تیاره پوستکۍ مو روښانه کړئ

باور کولای شی؟ ډېر خوب  کول دا اضرار ولري

دغه کړنې ستاسو مېرمنې تاسو خوا ته جذبوي

هغه کسان چې سر یې پک دی دا مطلب له لاسه مه ورکوئ

د زیتون خوړل حمل وخت کې ګټه لري که ضرر؟

سپین غاښونه؛ ښایسته خندا غواړی؟

د سترګو تورې حلقې تل له پاره لېرې کړئ؟