امریکا په ایران او روسیه بندیزونه سختوي

امریکا په ایران او روسیه بندیزونه سختوي

امریکا په ایران او روسیه بندیزونه سختوي

افغانستان د سړې جګړې قرباني

روسیه د افعان سولې په اړه د تازه هڅو خبر ورکوي