د پاڼې محتوا

ټګونه


د ظاهري سیاست دویم مخ

که څه هم د انسانانو د لرغونیت څخه او مدنیت ته د اوښتلو پېړۍ تیریږي خو یو د بل په مقابل یې د خپلو غیرو مشروع کټو ح ...