د نړۍ ستر شل دينونه؛ ولسي يا عاميانه دين

عبدالکريم ذاکر نايک څوک دی؟